موسسه آموزشی کاوشگران رادنام و هسته فناور بهینه سازان صنعت غذا تفاهم نامه ای در زمینه همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با یکدیگر امضا کردند.